تعرفه صدور گواهی دیجیتال

کلیه دفاتر ثبت نام زیر مورد تائید مرکز میانی عام بوده و متقاضیان صدور گواهی می توانند به دلخواه به هریک از دفاتر زیر مراجعه نمایند. لازم به ذکر است نرخ تعرفه صدور گواهی در کلیه این دفاتر یکسان بوده و مطابق با تعرفه مصوب هیات وزیران می باشد. هیچ یک از این دفاتر مجاز به اخذ هزینه بیشتر از نرخ مذکور نمی باشند.مالک گواهی نوع گواهی (سطح 2) مبلغ (ریال)
اشخاص حقیقی مستقل امضا الکترونیکی 250,000 ريال
کارمند بخش خصوصی امضا الکترونیکی 260,000 ريال
کارمند بخش دولتی امضا الکترونیکی 340,000 ريال
اشخاص حقوقی شرکت / سازمان خصوصی مهرسازمانی 270,000 ريال
شرکت / سازمان دولتی مهرسازمانی 280,000 ريالدریافت تعرفه صدور گواهی