اعطای نمایندگی دفاتر ثبت نام

به منظور تسهیل در فرآیند اعطای نمایندگی دفتر ثبت نام ، امکان درخواست نمایندگی بصورت الکترونیکی برای متقاضیان فراهم شده است. لذا لازم است متقاضیان، بر اساس سند " آیین نامه اجرایی اعطای نمایندگی دفاتر ثبت نام" ضمیمه های شماره 1 تا 6 را تکمیل نموده و به آدرس پست الکترونیکی ra@ecommerce.gov.ir ارسال نمایند.