فایل CRL

در اين قسمت شما می‌توانيد فايل CRL (ليست گواهی‌های باطل شده) مركز را دريافت و نصب كنيد. راهنمای نصب، شما را در انجام اين كار ياری خواهد كرد.