سرویس مهر زمانی

مهر زمانی امضای الکترونیکی است که دارای تاریخ و ساعت باشد و گواهی می کند که محتویات آن در زمان مشخصی امضا شده اند. این سرویس جهت ثبت دقيق زمان در هنگام امضاي اسناد مختلف از جمله قراردادها و یا توافق نامه ها و بایگانی آنها مورد استفاده قرار می‌گيرد.

مزایای استفاده از مهر زمانی

 • اثبات وجود يك داده در يك زمان خاص
 • تاييد امضاي يك سند خاص در زمان اعتبار گواهي امضا كننده
 • تضمين عدم تغيير داده ها بعد از ايجاد مهر زماني
 • انکار ناپذیری امضا

شناسنامه خدمت

مراحل دریافت سرویس مهر زمانی

 • مرحله1
  ارسال درخواست استفاده از سرویس مهر زمانی بصورت مکتوب به مرکز میانی
 • مرحله 2
  ارسال اطلاعات مورد نظر به متقاضی توسط مرکز میانی عام
      
 • مرحله 3
  پیکربندی سرور موردنظر جهت استفاده از سرویس مهر زمانی